Σας ενημερώνουμε ότι, προς διευκόλυνση των διαγωνιζομένων, στα έγγραφα του διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την «IR2MA: Προμήθεια και Εγκατάσταση Δικτύου Αγρομετεωρολογικών και Σταθμημετρικών Σταθμών και λοιπού Εξοπλισμού», προστέθηκε το Παράρτημα IV “ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ” της οικείας διακήρυξης και σε άμεσα επεξεργάσιμη μορφή (docx).

Βρείτε το ανωτέρω αρχείο καθώς και όλα τα σχετικά έγγραφα της διακήρυξης στον παρακάτω σύνδεσμο:

Προκήρυξη IR2ΜΑ