ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016)

Έχοντας υπόψη την απόφαση πρυτανικού συμβουλίου αριθμ. 1541/2-4-2019, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων καλεί όλους όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την «Προμήθεια εξοπλισμού (κυάλια, τρίποδες περισκοπίων/φωτογραφιών, πεδιοσκόπια, ψηφιακός εγγραφέας φωνής, βάση κινητών τηλεφώνων, φωτογραφική μηχανή, φακό φωτογραφικής μηχανής) για τις ανάγκες του Λαμπρειαδείου Σταθμού Έρευνας προϋπολογισμού επτά χιλιάδων πενήντα ευρώ και εξήντα λεπτών (7.050,60 €) και κριτήριο ενδιαφέροντος τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς» CPV: 38650000-6

Η παρούσα δαπάνη θα καλυφθεί από τον ΚΑ 9459Γ 2014ΕΠ53000007 του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τους όρους της Πρόσκλησης, να καταθέσετε το φάκελο με την προσφορά, με αίτηση, στο Γενικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου (κτίριο Διοίκησης, 2ος όροφος) μέχρι τις  7/05/2019, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 11:00 π.μ.

(Δείτε συνημμένα αρχεία)