Πληροφορούμε το κοινό ότι την 15 και 16 Μαΐου 2019 και από 08:30 μέ- χρι 22:30, θα εκτελούνται βολές όπλων ευθυτενούς και καμπύλης τροχιάς, στο ύψωμα «ΠΕΝΤΑΛ
ΩΝΙ» ΖΙΤΣΑΣ Ιωαννίνων.
Επικίνδυνη περιοχή είναι αυτή που περικλείεται μεταξύ των ΥΨΩΜΑ ΜΠΟ- ΛΙ φ 38ο 97 ́02 ́ ́ λ 22ο 16 ́81 ́ ́ – ΥΨ ΜΑ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ φ 39ο 52 ́27 ́ ́ λ 20ο 37 ́36 ́ ́ -Χ ΩΡΙΟ ΒΑΤΑΤΑ∆ΕΣ -Χ ΩΡΙΟ ΛΙΓΟΨΑ – ΥΨΩΜΑ ∆ΕΡΒΕΝΙ φ 40ο 56 ́19 ́ ́ λ 20ο 37 ́ 39 ́ ́ – XΩ ΡΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙ – ΥΨ ΩΜΑ ΡΑΧΟΥΛΑ φ 39ο 79 ́ 81 ́ ́ λ 20ο 62 ́ 03 ́ ́ – ΧΩΡΙΟ ΜΑΖΑΡΑΚΙ.
Κατά τις παραπάνω ημερομηνίες και ώρες ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η κυκλοφορία ανθρώπων, οχημάτων, ποιμνίων κλπ, στην επικίνδυνη περιοχή για την αποφυγή ατυχήματος.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ, επίσης, η περισυλλογή ή η μετακίνηση βλημάτων, τα οποία δεν έχουν εκραγεί, στην περιοχή του Υψώματος «ΠΕΝΤΑΛ ΝΙ», τυχόν δε ανεύρεση τέτοιων πρέπει να αναφέρεται αμέσως στις πλησιέστερες Αστυνομικές ή Στρατιωτικές Αρχές, προκειμένου να σταλεί ειδικό συνεργείο για την εξουδετέ ρωσή τους.