Άνοιξαν 571 προσλήψεις συμβασιούχων σε ΟΤΑ Οι θέσεις στην Ήπειρο

Στην έγκριση πρόσληψης 571 επιπλέον συμβασιούχων στην Αυτοδιοίκηση προχώρησε ο Υπουργός Εσωτερικών με δύο Υπουργικές Αποφάσεις του, που δημοσιεύθηκαν την 23η Απριλίου.

Υπενθυμίζεται ότι προσφάτως είχαν προηγηθεί εγκρίσεις για 900 + 1.139 + 1.094 + 320 + 180 + 1.125 + 180  προσλήψεις, με αντίστοιχες Υπουργικές Αποφάσεις.

I] Η πρώτη (αριθμ. 30920/22.4.2019  ) αφορά τη σύναψη 160 συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε Ν.Π.Ι.Δ. της Αυτοδιοίκησης, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες.
Η πρόσληψη του προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με το αρ.21 του ν.2190/1994 και το αρ.9 του ν.3812/2009, όπως ισχύουν.
Η Απόφαση προκαλεί δαπάνη ποσού ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ευρώ (1.500.480,00 €) περίπου σε βάρος των προϋπολογισμών των Ν.Π.Ι.Δ., η οποία θα αντιμετωπισθεί αποκλειστικά από ίδια έσοδα ανταποδοτικού χαρακτήρα που εισπράττουν οι Φορείς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για τις αντίστοιχες με την πρόσληψη παρεχόμενες υπηρεσίες.

II] Η δεύτερη Απόφαση (αριθμ. 31135/22.4.2019  ) έχει ως αντικείμενο την έγκριση σύναψης 411 συμβάσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στους ΟΤΑ Α’ βαθμού, διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες.
Η πρόσληψη του προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με το αρ.21 του ν.2190/1994 και το αρ.9 του ν.3812/2009, όπως ισχύουν.
Η προκαλούμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ (3.854.358,00 €) περίπου σε βάρος των προϋπολογισμών των Φορέων και θα αντιμετωπισθεί αποκλειστικά από ίδια έσοδα ανταποδοτικού χαρακτήρα που εισπράττουν οι Φορείς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για τις αντίστοιχες με την πρόσληψη παρεχόμενες υπηρεσίες.

Ακολουθούν οι προσλήψεις ανά Φορέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης :

airetos.gr

Κοινοποίηση:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Πρόσφατα

Στείλτε μας μήνυμα