Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016) με τίτλο «Συντήρηση Πρασίνου και συντήρηση – λειτουργία αρδευτικού δικτύου της Πανεπιστημιούπολης Ιωαννίνων» – ΑΠ: 18448

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016)
για την υποβολή προσφορών που αφορά την
«Συντήρηση Πρασίνου και συντήρηση – λειτουργία αρδευτικού δικτύου της Πανεπιστημιούπολης Ιωαννίνων»

 

Λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Συνεδρία 1541/2-4-2019, αρ. πρωτ.15877/2-4-2019), το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων καλεί όλους όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την «Συντήρηση Πρασίνου και συντήρηση  – λειτουργία αρδευτικού δικτύου της Πανεπιστημιούπολης Ιωαννίνων», με προϋπολογισμό είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ (24.676,00 €) με Φ.Π.Α. και κριτήριο ενδιαφέροντος τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς.

Η παρούσα δαπάνη θα γίνει σε βάρος του Κ.Α. 2014ΣΕ54600071 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Τα προς προμήθεια αντικείμενα κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV 77310000-6).

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τους όρους της Πρόσκλησης, να καταθέσετε το φάκελο με την προσφορά, με αίτηση, στο Γενικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου (κτίριο Διοίκησης, 2ος όροφος) μέχρι τις 6-5-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

(Δείτε συνημμένα αρχεία)

 

Κοινοποίηση:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Πρόσφατα

Στείλτε μας μήνυμα