Νέες θέσεις Ειδικότητας σε νοσοκομείο   
Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Ηπείρου, ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την Αριθμ. Γ2α/οικ.9649 Κοινή Υπουργική Απόφαση(ΦΕΚ 480/Β/18-02-2019) εγκρίθηκε…

Η πλήρωση των παραπάνω θέσεων σε πρώτη φάση και εφόσον ο αριθμός των αιτήσεων των ενδιαφερομένων Ιατρών είναι μεγαλύτερος του αριθμού των δύο θα γίνει ύστερα από κλήρωση.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 23-05-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00π.μ. στο Τμήμα Δημόσιας Υγείας της Γεν. Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Μ.Ε.Θ. (26ης Οκτωβρίου 64).

Το χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων είναι από 06-05-2019 έως και 17-05-2019.