Παράδοση εκ νέου!
Καταγράφοντας την πολιτισμική κληρονομιά και την εικαστική δημιουργία – διεπιστημονικές προσεγγίσεις, σύγχρονα μέσα
Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων 2019 με θέμα