Στο δωδεκατάξιο σχολικό ίδρυμα φοιτούν 1.800 μαθητές