ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016)
για την
«Παροχή υπηρεσιών μυοκτονίας, εντομοκτονίας και φιδοαπώθησης σε όλους τους στεγασμένους και υπαίθριους χώρους της Πανεπιστημιούπολης Ιωαννίνων και απολύμανση, απεντόμωση, μυοκτονία στις εγκαταστάσεις των νέων Τμημάτων (Άρτα, Πρέβεζα, Ιωάννινα και Ηγουμενίτσα -2019)»

 

Έχοντας υπόψη την απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου αριθμ. 1544/16-4-2019, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων καλεί όλους όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών μυοκτονίας, εντομοκτονίας και φιδοαπώθησης σε όλους τους στεγασμένους και υπαίθριους χώρους της Πανεπιστημιούπολης Ιωαννίνων και απολύμανση, απεντόμωση, μυοκτονία στις εγκαταστάσεις των νέων Τμημάτων (Άρτα, Πρέβεζα, Ιωάννινα και Ηγουμενίτσα (2019), με κριτήριο ενδιαφέροντος τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς και προϋπολογισμό 7.999.56 € (επτά χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ) για το οικονομικό έτος 2019 (CPV) 90921000-9.

Η παρούσα δαπάνη βαρύνει τις πιστώσεις από τον Κ.Α. 1899 Α του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παροχής υπηρεσίας, να καταθέσετε το φάκελο με την προσφορά, με αίτηση, στο Γενικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου (κτίριο Διοίκησης, 2ος όροφος) μέχρι τις 20/5/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

(Δείτε συνημμένα αρχεία)