Μέσω του Συμμετοχικού Προϋπολογισμού του Δήμου Ιωαννιτών σε Μέλανδρα και Αγίους Αποστόλους