ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
28-06-2019

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη συνεδρία του αριθμ. 1535/28-02-2019 αποφάσισε τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας για το παν. έτος 2019-2020, από τα έσοδα του Κληροδοτήματος ΙΩΑΝΝΗ ΑΓΝΑΝΤΗ, με σκοπό τη μετεκπαίδευση στην Ορθοπεδική, σε Ορθοπεδικά Κέντρα της Αλλοδαπής, Ορθοπεδικών της Ορθοπεδικής Κλινικής ή των Πανεπιστημιακών Κλινικών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Η υποτροφία θα αρχίσει να καταβάλλεται στον υπότροφο από την αρχή του παν. έτους 2019-2020 και θα διαρκέσει ένα (1) χρόνο. Το ποσό της υποτροφίας είναι πεντακόσια ευρώ (500€)το μήνα.

Υποψήφιοι για την εν λόγω υποτροφία μπορεί να είναι:

  1. α. Νέοι ιατροί ειδικευόμενοι στην Ορθοπεδική και ευρισκόμενοι στο τελευταίο έτος της ειδικότητας.
    β. Ειδικευόμενοι Ορθοπεδικοί, διανύοντες την πρώτη πενταετία από τη λήψη της ειδικότητας, οι οποίοι: 1. Έχουν εκπαιδευτεί στην Ορθοπεδική Κλινική του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 2. Έχουν οργανική θέση (Επιμελητή Β’, Λέκτορα), 3. Έχουν χαρακτηριστεί επίσημα συνεργάτες της Κλινικής, ως προερχόμενοι από την Πανεπιστημιακή Ορθοπεδική Κλινική.
  2. Όσοι είναι κάτοχοι διδακτορικής διατριβής.
  3. Όσοι έχουν συμμετάσχει στη συγγραφή τουλάχιστον δύο ελληνικών και μιας ξενόγλωσσης δημοσίευσης.
  4. Όσοι είναι κάτοχοι της γλώσσας του κράτους, που θα μεταβούν για μετεκπαίδευση.

Για τη διεκδίκηση της υποτροφίας οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στο Τμήμα Διεκπεραίωσης και Αρχείου (Πρωτόκολλο) του Πανεπιστημίου μέσα σε σαράντα πέντε (45) ημέρες από την πρώτη δημοσίευση της πρόσκλησης αυτής στον ημερήσιο τύπο πανελλαδικής κυκλοφορίας, αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και βιογραφικό σημείωμα. Επίσης οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα υποβολής ένστασης, εφόσον το επιθυμούν, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την τοιχοκόλληση στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων της πράξης ανακήρυξης υποτρόφων.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από το Τμήμα Κληροδοτημάτων – Περιουσίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στα τηλέφωνα: 26510-07233, 26510-07292, Fax: 26510-07002.

Ιωάννινα,18/03/2019

Ο Πρύτανης

Τριαντάφυλλος Α.Δ. Αλμπάνης