ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Σας πληροφορούμε ότι αναστέλλεται η εκλογική διαδικασία ανάδειξης Κοσμήτορα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, έως την ολοκλήρωση των Πράξεων ένταξης των μελών ΔΕΠ, Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στο Τμήμα Ψυχολογίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Σημειώνεται ότι, μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας, θα προβούμε στις νόμιμες ενέργειες για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών.

 

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

Τριαντάφυλλος Α.Δ. Αλμπάνης