Ανακοίνωσε αναβαθμίσεις στα λειτουργικά της συστήματα