ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΥΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ
ZΩΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΘΥΡΩΝ ΜΑΛΑΚΙΩΝ ΜΑΖΩΜΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
 Έχοντας υπόψη :
1) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 « Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2) Τις διατάξεις του Π.Δ. 140/2010 « Οργανισμός Περιφέρειας Ηπείρου».
3) Τις διατάξεις του Π.Δ. 79/ 2007 «Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών
(ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής
προέλευσης, των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα αυτά που προορίζονται για κατανάλωση από τον
άνθρωπο και τους κανόνες υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων και εναρμόνιση της κτηνιατρικής
νομοθεσίας προς την υπ’ αριθμ. 2004/41/ΕΚ Οδηγία του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου. ( ΦΕΚ 95 / τ. Α / 3-5-2007 ).
4) Τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης
Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων.
5) Τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης
Απριλίου 2004 για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης.
6) Τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης
Απριλίου 2004 για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα
προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο.
7) Τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2074/2005 της Επιτροπής της 5ης Δεκεμβρίου 2005, για θέσπιση
μέτρων εφαρμογής για ορισμένα προϊόντα βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 853/2004 και για την
οργάνωση επίσημων ελέγχων βάσει των κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθμ.
882/2004, για την παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 852/2004 και για τροποποίηση των
κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 853/2004 και αριθμ. 854/2004.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ταχ. Δ/νση : Λ. Ειρήνης 65, ΠΡΕΒΕΖΑ
Ταχ. Κώδικας : 48100
Πληροφορίες : Ηρ. Νούσιας
E-mail: napr-kth@otenet.gr
Τηλ. : 26820 24752
Fax: 26820 24752
Πρέβεζα : 3/6/2019
Αριθ. Πρωτ. : 81242/7262
ΠΡΟΣ :
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝ/ΚΗΣ
 Δ/ΝΣΗ Κ.Δ.Υ
Τμήμα Αλιευμάτων & Προϊόντων Αλιείας
 ΑΘΗΝΑ
2) Λιμεναρχείο Πρέβεζας
3)Δ/νση Ελέγχου ΑλιείαςΑρχηγείο Λ.Σ.-Ελ. Ακτοφυλακής
4) Τμήμα Αλιείας Πρέβεζας
5) Μυδοκαλλιεργητές Π.Ε.
Πρέβεζας
6) MICHELE TORRE
ΠΡΕΒΕΖΑ
8) Το από 31/5/2019 έγγραφο της Εργαστηριακής Μονάδας Θαλασσίων Τοξικών Μικροφυκών του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που αφορά εργαστηριακά αποτελέσματα εξετάσεων
για την παρουσία τοξικών ή και δυνητικά τοξικών μικροφυκών, στο οποίο αναφέρεται η ανίχνευση
αριθμού κυττάρων ειδών που ενοχοποιούνται για παραγωγή αμνησιακών βιοτοξινών πάνω
από τα όρια λήψης υγειονομικών μέτρων σε δείγματα ύδατος από την ζώνη παραγωγής δίθυρων
μαλακίων Μάζωμα της Π. Ε. Πρέβεζας .
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1) Απαγορεύουμε την αλιεία, συγκομιδή, διακίνηση και διάθεση στην αγορά για άμεση
ανθρώπινη κατανάλωση οστρακοειδών ( μύδια κλπ), που προέρχονται από την ζώνη
παραγωγής δίθυρων μαλακίων Μάζωμα, διότι ο αριθμός κυττάρων ειδών που
ενοχοποιούνται για παραγωγή αμνησιακών βιοτοξινών υπερβαίνει τα 200.000 κύτταρα
ανά λίτρο νερού.
2) Η παρούσα ισχύει μέχρι την απόφαση άρσης της απαγόρευσης από την Υπηρεσία μας.
3) Επιβάλλουμε την απόσυρση των παρτίδων των ζώντων δίθυρων μαλακίων που έχουν
αλιευθεί ή συλλεχθεί σε οστρακοκαλλιέργειες της συγκεκριμένης ζώνης από 29/5/2019.
4) Την εφαρμογή της παρούσης που ισχύει από σήμερα αναθέτουμε στο τμήμα Κτηνιατρικής
Πρέβεζας και στο Λιμεναρχείο Πρέβεζας.
5) Οι παραβάσεις της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με το άρθρο 285 του
ποινικού κώδικα .