Αναζητούνται έκτακτοι Πλοηγοί
Το Λιμεναρχείο Πρέβεζας αναζητά διπλωματούχους Πλοιάρχους ή Κυβερνήτες, έστω και συνταξιούχους του ΝΑΤ, γνώστες της περιοχής των λιμένων της Πρέβεζας…

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως επικοινωνούν με το γραφείο της Επιθεώρησης του Λ/Χ Πρέβεζας για περαιτέρω πληροφορίες στο τηλέφωνο 26820-22226. Οι διοριζόμενοι σύμφωνα με την παράγραφο (1) του άρθρου 11 του Νόμου 3142/55 (ΦΕΚ 43Α) έκτακτοι πλοηγοί πρέπει να κατέχουν τα ανάλογα προσόντα του άρθρου 8 του ανωτέρω Νόμου με τις κάτωθι παρεκκλίσεις:
α) να μην έχουν υπερβεί το 60ο έτος ηλικίας τους
β) η σωματική και πνευματική ικανότητα τους βεβαιώνεται από την Α.Ν.Υ.Ε. ή από δύο ιδιώτες γιατρούς οριζόμενους από τον Λιμενάρχη Πρέβεζας
γ) δεν απαιτείται απόδειξη στρατολογικής καταστάσεως, όταν ο υποψήφιος έχει υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας του.
Επίσης, ο ορισμός, η εργασία καθώς και η παύση/απόλυση των εκτάκτων πλοηγών ορίζεται στην παράγραφο (4) του άρθρου 11 του Νόμου 3142/55 (ΦΕΚ 43Α).
Καταληκτική ημερομηνία προσκομίσεως δικαιολογητικών και υποβολής αιτήσεων υποψηφίων, ορίζεται η 17η Ιουνίου, Δευτέρα.