… και συζήτηση για τη λειτουργία της Γεωργικής Σχολής Βελλάς