ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ-Παρατείνεται η απαγόρευση θήρας στο Εθνικό Υγροτοπικό Πάρκο

Παρατείνεται με απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργου  Αμυρά μέχρι 20 Σεπτεμβρίου 2022, η χρονική διάρκεια ισχύος των απαγορεύσεων θήρας στη Ζώνη Α και Α1 του Αμβρακικού κόλπου, διατηρώντας τις εξαιρέσεις που καθορίζονται στην υπ. αριθμ. 135500/2541/1-9-2013 (ΦΕΚ 2293/Β/2013) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και αφορούν στις περιοχές Β, Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γ5 και Γ6 στις οποίες και επιτρέπεται η θήρα στα πλαίσια της ισχύουσας ετήσιας ρυθμιστικής απόφασης
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Οι Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, σε συνεργασία με το Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού – Λευκάδας θα μεριμνήσουν για την υλοποίηση των διαδικασιών και των ενεργειών που προβλέπονται στο Τοπικό σχέδιο Δράσης το οποίο εγκρίθηκε με την αριθ. 173591/1629/17-9-2018 (Β΄4190) απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Τοπικό Σχεδίου Δράσης για την προστασία προστατευόμενων και μη ειδών της άγριας πανίδας στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού».
Επιπλέον οι ανωτέρω φορείς σε συνεργασία με τις οικείες Κυνηγετικές Ομοσπονδίες (Ε΄ Κ.Ο.Η και Δ΄ Κ.Ο.Σ.Ε.) θα μεριμνήσουν στα πλαίσια των υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν σύμφωνα με το «Τοπικό Σχέδιο Δράσης»:
1. Για τη διαρκή αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών παρακολούθησης και εποπτείας των περιοχών στις οποίες επιτρέπεται ή μη, η άσκηση θηρευτικών δραστηριοτήτων και τη λήψη τοπικών μέτρων ενισχυτικών για την αποτελεσματικότερη θηροφύλαξη.
2. Για τον έλεγχο των χωρικών απαγορεύσεων στον πυρήνα του Ε.Π.Υ.Α (Βάλτος της Ροδιάς και μεγάλες λιμνοθάλασσες).
3. Για τη συνεργασία με το Λιμενικό Σώμα και την Ελληνική Αστυνομία για τους σκοπούς των ελέγχων.
4. Για την αξιοποίηση πλωτών και λοιπών μέσων, τη λειτουργία παρατηρητηρίων και την επισκευή των
υπαρχουσών υποδομών για τους παραπάνω σκοπούς.
5. Για τη δημιουργία χάρτη με τις θέσεις επόπτευσης στο εθνικό πάρκο.
6. Για τη συνεργασία τους για την τήρηση κοινής μεθοδολογίας καταγραφής περιστατικών λαθροθηρίας
(σύνταξη κοινού πρωτοκόλλου καταγραφής).
7. Για την πραγματοποίηση συστηματικών έλεγχων από τους δασικούς υπαλλήλους και τους ιδιωτικούς φύλακες θήρας των Κ.Ο , για τον έλεγχο της παράνομης χρήσης μολύβδινων σκαγιών εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού
8. Για την εκπόνηση, προγράμματος επιστημονικής παρακολούθησης της επίδρασης της άσκησης της θήρας σε θηρεύσιμα και μη είδη, λαμβάνοντας υπόψη τα διεθνή πρότυπα. Η διάρκεια του προγράμματος επιστημονικής παρακολούθησης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τριετούς διάρκειας.
Μετά τη λήξη της κυνηγετικής περιόδου 2021-2022 και μέχρι την 31η Μαΐου 2022, θα αξιολογηθούν τα
αποτελέσματα εφαρμογής της παρούσας απόφασης, σε συνάντηση εργασίας των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων και ιδίως η λήψη και η αποτελεσματικότητα των ειδικών μέτρων που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση καθώς και οι προβλέψεις του «Τοπικού Σχεδίου Δράσης» για την προστασία προστατευόμενων και μη ειδών της άγριας πανίδας στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού».

Κοινοποίηση:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Πρόσφατα

Στείλτε μας μήνυμα