Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 18-05-22 (2η)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου προσκαλεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτά τροποποιήθηκαν ή συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου , η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21 και την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.23983/29….

Κοινοποίηση:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Πρόσφατα

Στείλτε μας μήνυμα

Generated by Feedzy