Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 17-05-22

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, προσκαλεί τα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν ή συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου , η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του N. 4682/2020 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21, καθώς και την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.ο…

Κοινοποίηση:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Πρόσφατα

Στείλτε μας μήνυμα

Generated by Feedzy