ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ο Δήμος Ιωαννιτών διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση για εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Βελτίωση – ανακατασκευή υποδομών στη Δ.Ε. Ιωαννίνων)», με κριτήριο ανάθεσης της «η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»

α έγγραφα της παρούσας διαδικασίας δημόσιας σύμβασης καταχωρήθηκαν στο σχετικό ηλεκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσια Έργα με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 189459

 

2022307323003_ΟΔ-ΔΙΚΤΥΟ-ΙΩΑΝ_ESPD 2022307323003_ΟΔ-ΔΙΚΤΥΟ-ΙΩΑΝ_ΔΙΑΚ_22PROC010635792_Ε4Δ3ΩΕΩ-ΣΜΣ 2022307323003_ΟΔ-ΔΙΚΤΥΟ-ΙΩΑΝ_ΕΟΠ 2022307323003_ΟΔ-ΔΙΚΤΥΟ-ΙΩΑΝ_ΠΡΟΚ_22PROC010635794_Ψ0Χ3ΩΕΩ-856

Κοινοποίηση:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Πρόσφατα

Στείλτε μας μήνυμα