ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΗΣ

Ο Δήμος Ιωαννιτών διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση για εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Βελτίωση – ανακατασκευή υποδομών στη Δ.Ε. Ανατολής», με κριτήριο ανάθεσης της «η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»

 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας δημόσιας σύμβασης καταχωρήθηκαν στο σχετικό ηλεκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσια Έργα με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:  189461

 

2022307323101_ΟΔ-ΔΙΚΤΥΟ-ANAT_ΕΟΠ 2022307323101_ΟΔ-ΔΙΚΤΥΟ-ΑΝΑΤ_ESPD 2022307323101_ΟΔ-ΔΙΚΤΥΟ-ΑΝΑΤ_ΔΙΑΚ_22PROC010635846_ΩΘΣ9ΩΕΩ-Ξ90 2022307323101_ΟΔ-ΔΙΚΤΥΟ-ΑΝΑΤ_ΠΡΟΚ_22PROC010635849_ΩΘΣΧΩΕΩ-ΣΤΩ

Κοινοποίηση:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Πρόσφατα

Στείλτε μας μήνυμα