ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΜΑΡΜΑΡΑ – ΣΤΑΥΡΑΚΙ – ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟ)

Ο Δήμος Ιωαννιτών διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση για εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση οδικού δικτύου – υποδομών στη Δ.Ε. Ιωαννίνων (Μάρμαρα – Σταυράκι – Νεοχωρόπουλο», με κριτήριο ανάθεσης της «η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας δημόσιας σύμβασης καταχωρήθηκαν στο σχετικό ηλεκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσια Έργα με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 189472

 

2022307323038_ΟΔ-ΔΙΚΤΥΟ-ΜΣΝ_ESPD 2022307323038_ΟΔ-ΔΙΚΤΥΟ-ΜΣΝ_ΔΙΑΚ_22PROC010638034_6ΙΑΘΩΕΩ-969 2022307323038_ΟΔ-ΔΙΚΤΥΟ-ΜΣΝ_ΕΟΠ 2022307323038_ΟΔ-ΔΙΚΤΥΟ-ΜΣΝ_ΜΕΛΕΤΗ-1 2022307323038_ΟΔ-ΔΙΚΤΥΟ-ΜΣΝ_ΠΡΟΚ_22PROC010638127_ΨΘ34ΩΕΩ-ΑΡΗ

Κοινοποίηση:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Πρόσφατα

Στείλτε μας μήνυμα