Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 12-09-22

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν. 3852/10,όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 Ν. 4555/2018 και το άρθρο 3 του  Ν.4623/2019, κατόπιν της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 49655/31.08.2022 που παρατείνεται η ισχύς της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.43107/22.7.2022 Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ.43107/22.07.2022 κοινής υπουργικής απόφασης περί εκτάκτων μέτρων π…

Κοινοποίηση:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Πρόσφατα

Στείλτε μας μήνυμα

Generated by Feedzy
EnglishGreek