ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ»

Ο Δήμος Ιωαννιτών διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση για εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Βελτίωση – συντήρηση υποδομών κοινόχρηστων χώρων Κοινότητας Περιβλέπτου», με κριτήριο ανάθεσης της «η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)», όπως ειδικότερα ορίζεται σε σχετικό άρθρο της διακήρυξης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, (συστημικός αριθμός 192697)

 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ-ΤΕΥΧΗ

 

Κοινοποίηση:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Πρόσφατα

Στείλτε μας μήνυμα