ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ)

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022, σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΕΙΚΤΗ συνεδρίαση, την  7η Νοεμβρίου 2022 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09.30 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 7-11-2022
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 25187
/3-11-2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Εξέταση αίτησης για εξώδικη αποζημίωση της υπ’ αριθμ. ΑΤΖ0134 μοτοσυκλέτας φερόμενης ιδιοκτησίας του Γεώργιου Κακιώνη λόγω σύγκρουσης με ανεπιτήρητο βοοειδές
Έγκριση ή μη πρακτικού Μειοδοτικής δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου από το Δήμο για τη στέγαση και λειτουργία του νέου ΚΕΠ (492Π) του Δήμου Αρταίων
Έγκριση πρακτικού συνεδρίασης επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών των υπηρεσιών καθαριότητας – πρασίνου, ανάπτυξης και κοινωνικών δομών του Δήμου Αρταίων για το έτος 2021
Έγκριση σύμβασης κινητής τηλεφωνίας νέας Γενικής Γραμματέα
Αποδοχή Απόφασης ένταξης και σχετικής πίστωσης για την Πράξη: ‘Βελτίωση αγροτικών οδών Δήμου Αρταίων’, στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.) 2014-2020
Έγκριση δαπάνης και την απευθείας ανάθεση για την μίσθωση μηχανημάτων λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν στις 13/10/2022 στις Τ.Κ. Δαφνωτής, Αγίου Σπυρίδωνα και Φανερωμένης
Σύναψη σύμβασης των εργασιών καθαρισμού τουαλετών και λοιπών εσωτερικών χώρων Δημοτικής Αγοράς Άρτας, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα (προσωπικό) και εξοπλισμό
Έγκριση πρακτικού διαπραγμάτευσης  για τις Εκδηλώσεις Δημοσιότητας, Προβολής και Ενημέρωσης του Τμήματος Κοινωνικής Μέριμνας και Εθελοντισμού του Δήμου Αρταίων για τα τμήματα 4 (Υπηρεσίες Διαφήμισης)  και 8 (Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης)
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προσφορών μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια υλικών καθαριότητας & ευπρεπισμού, λοιπών υλικών υγιεινής και σάκων απορριμμάτων ετών 2022-2023 Δήμου Αρταίων και των Νομικών προσώπων ετών 2022, 2023
Έγκριση πρακτικού Αξιολόγησης Προσφορών Μειοδοτικού Ηλεκτρονικού Διεθνή Διαγωνισμού για την Προμήθεια με Τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022»
Τροποποίηση της αριθμ. 499/2022 προηγούμενης απόφασης ΟΕ η οποία αφορά Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Διεθνούς Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»
Έγκριση πρακτικού Κατακύρωσης Ανοιχτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού  για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Δημοτικών Ενεργειακά Αποδοτικών Οχημάτων(απορριμματοφόρο 8m3)
Επί αιτήσεως Της εταιρείας «ΙΣΤΩΡ Α.Τ.Ε.Ε.» για παράταση συμβατικής προθεσμίας έργου Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων στην πόλη της Άρτας
Επί αιτήσεως του αναδόχου ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗ & ΣΙΑ ΟΕ  για παράταση συμβατικής προθεσμίας έργου «Επισκευές – συντηρήσεις σχολικών συγκροτημάτων (κτίρια, αύλειοι χώροι, αποχέτευση)»
Επί αιτήσεως του ΦΟΥΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ για παράταση συμβατικής προθεσμίας έργου «Βελτιώσεις συντηρήσεις δημοτικής οδοποιίας Δ.Ε. Φιλοθέης Δήμου Αρταίων»
Έγκριση 1ου Αν. Πίνακα εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση υποδομών οδοποιίας εντός οικισμών Δήμου Αρταίων (CLLD/LEADER)»
Έγκριση 1ου Αν. Πίνακα και 1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ν.Ε. εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο Αντίρριου – Ιωαννίνων στην πόλη της Άρτας»
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση στέγης 1ου Παιδικού Σταθμού Άρτας»
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Υπόγεια Δίκτυα Δημοτικού Φωτισμού στο Δήμο Αρταίων»
Ορισμός δημοτικών συμβούλων για οριστικής – προσωρινή έργων
Έγκριση πρακτικού κλήρωσης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο Δήμο Αρταίων»
Λήψη απόφασης για ορισμό δικηγόρου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   

                                                                                                   

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Το άρθρο ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ) εμφανίστηκε πρώτα στο Δήμος Αρταίων.

Κοινοποίηση:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Πρόσφατα

Στείλτε μας μήνυμα