Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 22-11-22

Ο Πρόεδρος του Δημοτικόυ Συμβουλίου προσκαλεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτά τροποποιήθηκαν ή συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, ,την εγκύκλιο αριθ. 375/Α.Π. 39167/2-6-2022 του Υπουργείου Εσωτερικών, την  ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 64786/11.11.2022 , με τίτλο Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.512…

Κοινοποίηση:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Πρόσφατα

Στείλτε μας μήνυμα

Generated by Feedzy
EnglishGreek