Ο Δήμος Ζίτσας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια Υλικών ‘Υδρευσης Δ. Ζίτσας έτους 2023».

Ο Δήμος Ζίτσας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την «Προμήθεια Υλικών ‘Υδρευσης Δ. Ζίτσας έτους 2023».

Η συνολική αξία της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% .

Στοιχεία επικοινωνίας αναθέτουσας αρχής: Δήμος Ζ…

Κοινοποίηση:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Πρόσφατα

Στείλτε μας μήνυμα