ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΤΡΙΤΗ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ)

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022, σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΕΙΚΤΗ συνεδρίαση, την  27η Δεκεμβρίου 2022 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09.30 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 27-12-2022
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 30670
/23-12-2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1) Σύνταξη και εισήγηση σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου Αρταίων οικονομικού έτους 2023

2) Άσκηση ή μη ένδικων μέσων – βοηθημάτων κατά της υπ’ αριθμ. 88/2022 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Άρτας (τακτική διαδικασία)

3) Εισήγηση σχετικά με την αίτηση για εξώδικη αποζημίωση του με αρ. κυκλοφορίας ΑΤΗ 2402 οχήματος ιδιοκτησίας Κωνσταντινιάς Μπαγεώργα λόγω σύγκρουσης με ανεπιτήρητο βοοειδές

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   

                                                                                                   

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

  

Το άρθρο ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΤΡΙΤΗ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ) εμφανίστηκε πρώτα στο Δήμος Αρταίων.

Κοινοποίηση:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Πρόσφατα

Στείλτε μας μήνυμα

Generated by Feedzy
EnglishGreek